Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/61969/virtual/www/domains/discgolfove-kose.cz/wp-includes/post-template.php on line 293

Obchodní podmínky

1. Objednávka zboží

Seznam zboží na internetových stránkách www.discgolfove-kose.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a to zejména s ohledem na stav skladu. Dostupnost zboží bude vždy zákazníkovi dodavatelem potvrzena na základě přijaté objednávky (poptávky).

K zadání objednávky je zákazník povinen vybrat konkrétní zboží, v odpovídajícím počtu kusů, řádně vyplnit objednávkový formulář a objednávku dodavateli odeslat. Zákazníkem odeslaná objednávka zboží je distančním návrhem na uzavření kupní smlouvy (oferta). Objednávka dále slouží k rezervaci konkrétního v objednávce uvedeného zboží.

Dodavatelem publikované ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky dodavateli.

2. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit (stornovat) objednávku (ofertu) zákazníka až do okamžiku potvrzení objednávky (akceptace oferty) dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (akceptovat).

Po okamžiku uzavření konkrétní kupní smlouvy, tj. po akceptaci oferty, je možné předmětnou kupní smlouvu zrušit pouze po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně v této dohodě společně sjednají.

3. Zaslání zboží

Aby bylo vyexpedováno zákazníkem v objednávce uvedené konkrétní zboží prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jiného obdobné služby, musí být předmětná objednávka zákazníka prokazatelně dodavatelem přijata a zákazníkovi potvrzena např. sdělením prostřednictvím e-mailové zprávy.

Dodavatelovo závazné potvrzení zákazníkovi objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jedná se pouze o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky'“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení objednávky představuje dodavatelovu akceptaci konkrétní objednávky zákazníka, tj. tímto okamžikem je uzavřena předmětná kupní smlouva.

4. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě objemnějších objednávek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

5. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky i Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu úhrady (dobírkou/předem na účet) a podle objemu objednávky, více v kapitole Ceny dopravy. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník sám, v dialogovém okně při nákupu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Tipy a rady na montáž zboží naleznete na stránkách www.discgolfove-kose.cz v poradenské sekci články.

6. Ceny doručení pro ČR

Odběr v kusech:

1-2 ks …………… 100 Kč

3-4 ks …………… 200 Kč

5 a více kusů ….  individuálně

V případě dobírky se ke konečné částce dopravy účtuje poplatek 40 Kč.

Ceny pro SK se liší od cen přepravy pro CZ trh. Po uskutečnění objednávky Vám bude poštovné osobně dopočítáno.

Zákazník je povinen prohlédnout si mu doručené zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen sepsat za přítomnosti dopravce „záznam o poškození zásilky“ a nechát si tuto skutečnost potvrdit konkrétním dopravcem.

Na základě vyhotoveného shora specifikovaného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva na jim zakoupené zboží nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od kupní smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a bez jakýchkoliv zjevných a viditelných vad. Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Akce a slevy

Množstevní slevy:

U každého zboží je uvedena základní cena vč. DPH za kus.

Jaká konkrétní cena platí u jakého odběru množstevní, je uvedeno vždy individuálně u každého zboží, pod základní cenou.

8. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamaci nelze uplatnit při mechanickém poškození spotřebitelem. Jako např. nevhodné použití, nevhodné zacházení apod.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené u dodavatele, upřednostňuje dodavatel činit toto prostřednictvím elektronické pošty.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po předmětném posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, maximálně třicetidenní (30).

9. Zodpovědnost za škody

Dodavatel není odpovědný za špatný úsudek zákazníka při výběru produktu. Zákazník má vždy možnost nechat si od dodavatele nezávazně poradit, doporučit a nechat si odpovědět na případné dotazy.

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání objednaného zboží dle znění kupní smlouvy.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53 , odst. 7 a § 54 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu.

Dodavatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.). O tomto započtením na kupní cenu objednaného zboží je dodavatel vždy povinen zákazníka obeznámit prostřednictvím e-mailové zprávy.

11. Ochrana osobních údajů spotřebitele (databáze)

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@discgolfove-kose.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.discgolfove-kose.cz

No comments yet.

Napsat komentář